Noteikumi

PAKALPOJUMA TVDOM LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

Pakalpojuma apraksts

SIA „Baltijas Mediju Alianse”, reģistrācijas numurs 40003924920 Latvijas Republikas Komercreģistrā, (turpmāk tekstā – Administrators) nodrošina piekļuvi Satura apskatei un/vai noklausīšanai, kā arī iespēju lietot citus TVDOM pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojums) reālā laika režīmā TVDOM interneta vietnē www.tvdom.tv un ar TVDOM aplikāciju starpniecību datorā, planšetdatorā, viedtālrunī, Apple TV mediju atskaņotājā vai citā atbilstošā ierīcē (turpmāk tekstā – Ierīces), izmantojot interneta pārlūku vai elektronisko rīku (ja TVDOM tādu piedāvā) atbilstoši TVDOM noteiktajai maksai. Programmmu pielikumi ir neatņemama TVDOM sastāvdaļa un visur kur tekstā tiek minēts TVDOM, tiek saprasts programmu pielikumi un/vai mājas lapa.

Saturs ir televīzijas programmas un citi audiovizuālajiem materiāli: muzikālie darbi, fonogrammas, videogrammas, grafiskie, teksta un citi materiāli, kuru apskatei piekļuve Lietotājam tiek nodrošināta izmantojot TVDOM.

Lietotājs ir jebkura fiziska persona, kura par maksu vai bezmaksas lieto TVDOM, un kas ir reģistrējies Pakalpojuma lietošanai atbilstoši TVDOM norādījumiem interneta vietnē www.tvdom.tv  (turpmāk tekstā – Lietotājs).

Teritorija - TVDOM pakalpojumi ir pieejami tikai Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā.

Pakalpojuma lietošanas noteikumus nosaka šis dokuments (turpmāk tekstā –Noteikumi), un tie ir saistoši katram Lietotājam. Pakalpojuma lietošana ir Lietotāja apliecinājums tam, ka viņš piekrīt Lietošanas noteikumiem un apņemas rīkoties saskaņā ar tiem.

Lai izmantotu Pakalpojumu, Lietotājam ir jābūt reģistrētam TVDOM reģistrācijas sadaļā (“IENĀKT”)

Lai izmantotu Pakalpojumu, Lietotāja ierīcei un tās interneta pieslēgumam jāatbilst tehniskajām prasībām, kas norādītas  www.tvdom.tv/iekartu_atbalsts

Lai  izmantotu Pakalpojumu, Lietotājs TVDOM interneta vietnē www.tvdom.tv., izmantojot datoru vai citu atbilstošu ierīci,  izvēlas attiecīgo pakalpojumu, aizpilda  pieteikuma formu un veic apmaksu atbilstoši TVDOM norādītajām prasībām. Pakalpojums pieejams no brīža, kad TVDOM saņēmis informāciju no bankas par Pakalpojuma apmaksas veikšanu.

Pakalpojums nepiešķir Lietotājam tiesības veikt www.tvdom.tv vai ar TVDOM aplikāciju starpniecību pieejamo autortiesību un blakustiesību objektu publisko izpildījumu. Lietotājs ir atbildīgs par autortiesību un blakustiesību objektu īpašnieku tiesību ievērošanu saskaņā ar Autortiesību likumu un citiem spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

Lietotāja tiesības un pienākumi

Lietotājam pirms Pakalpojuma pasūtījuma veikšanas vai Pakalpojuma aktivizēšanas ir pienākums pārliecināties par izvēlētā Pakalpojuma veidu, aprakstu  un cenu.

Lietotājs apzinās un piekrīt, ka izvēlētā Pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta ar brīdi, kad tiek pasūtīts un/vai aktivizēts attiecīgais Pakalpojums.  Fakts, ka Lietotājs tā izvēlēto/aktivizēto Pakalpojumu neizmanto, neatbrīvo Lietotāju no pienākuma veikt samaksu par Pakalpojumu.

Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, kas izmanto Lietotāja datus, veic, izmantojot Pakalpojumu, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Lietotājs ir atbildīgs par Pakalpojumu samaksu, kas pasūtīti/aktivizēti, izmantojot Lietotāja datus, neatkarīgi no tā, vai Pakalpojumus pieprasījis un saņēmis pats Lietotājs vai trešā persona, kura lieto Pakalpojumu izmantojot Lietotāja datus. Ja Lietotāja dati izmantoti prettiesiski, Lietotājam ir pienākums vērsties tiesībsargājošās iestādēs un ziņot par datu prettiesisku apstrādi.

Pakalpojuma vai tā satura tālāka pārdošana, iznomāšana vai sadalīšana bez iepriekšējas rakstveida vienošanās ar TVDOM ir aizliegta. Šī noteikuma pārkāpuma gadījumā Pakalpojuma sniegšana var tikt pārtraukta, kā arī Lietotājam iestājas civiltiesiskā atbildība saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ar jebkuru TVDOM pakalpojumu lietošanu, Satura apskati vai klausīšanos, Lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem, viņam tie ir saprotami un Lietotājs piekrīt šiem noteikumiem, tai skaitā ar grozījumiem, papildinājumiem. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt kādam no šo noteikumu punktiem, viņam ir pienākums atteikties no turpmākas TVDOM lietošanas.

Lietotājs apņemas lietot TVDOM tikai personīgiem nekomerciāliem mērķiem, ievērot šos noteikumus, nepārkāpt Administratora un/vai Satura tiesību īpašnieka likumiskās intereses un tiesības.

Lietotājs apņemas iepazīties ar šiem Noteikumiem un patstāvīgi sekot līdz šo noteikumu grozījumiem. Stājoties spēkā jebkuriem šo noteikumu grozījumiem un turpinot lietot TVDOM pakalpojumus, Lietotājs apstiprina ka ir iepazinies ar noteikumu grozījumiem. Šo noteikumu nezināšana neatbrīvo Lietotāju no šajos noteikumos noteiktajiem Lietotāja pienakumiem, kā arī atbildības par šo noteikumu neievērošanu vai daļēju neievērošanu.

Lietotājs ar šo apstiprina ir sasniedzis 18 gadu vecumu vai citu vecumu, kas noteikts kā minimālais vecums attiecīgajā Lietotāja atrašanās valstī, lai veiktu attiecīga Satura apskati, veiktu apmaksu par Satura apskatu, gadījumos kad to ir noteicis Administrators. Lietotājs, kas nav sasniedzis attiecīgu vecumu, lai apskatītu konkrētu Saturu, un vai nav tiesīgs veikt apmaksu bez savu vecāku, aizbildņu vai citu likumisko pārstāvju piekrišanas, apņemas atturēties no konkrētā Satura apskates. Pretējā gadījumā, atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu, saskaņā ar attiecīgās valsts likumdošanu tiks piemērota nepilngadīgā Lietotāja vecākiem, aizbildņiem vai citiem likumiskiem pārstāvjiem. Administrators nav atbildīgs par Lietotāja likumiskajām tiesībām izmanot Satura apskati.

Lietotājs garantē, ka lietojot TVDOM, neveiks nekādās darbības, ar mērķi apiet TVDOM tehniskos aizsardzības līdzekļus, lai nesankcionēti piekļūtu TVDOM Saturam, kopēt to vai kā citādi nelikumīgi izmantot, kā arī neveiks sistēmas teritoriālo ierobežojumu apiešanu, izmantojot IP-adreses, un jebkuras citas darbības, ka tiks vērstas TVDOM funkcionālo darbību destabilizēšanai.

Lietotājam ir tiesības izvietot sociālajos tiklos, kuros viņš ir reģistrēts, vai citās vietnēs hipersaites un komentārus uz/par TVDOM, tā Saturu vai citiem pakalpojumiem, kuri tiek piedavāti Lietotājam.

Izplatot saturu šo noteikumu 2.11.punktā noteiktajā kartībā, Lietotājam nav tiesību, bez rakstiskas saskaņošanas ar Administratoru, izvietot savos komentāros reklāmas informāciju vai jebkādā veidā izmanot TVDOM ar mērķi veicināt savu produktu un/vai sniegto pakalpojumu popularizēšanu un tirdzniecību trešām personām.

Izplatot saturu šo noteikumu 2.11.punktā noteiktajā kartībā, Lietotājs apņemas savos komentāros neizvietot informāciju, kura var tāda vai citādā veidā var aizskart citu personu godu un cieņu, pārkāpj citu Lietotāju vai trešo personu tiesības un brīvību, kurina uz rasu, ticības etnisko naidu, satur necenzētu leksiku, ir apzināti nepatiesa un apmelojoša, pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības, un informāciju, kas jebkurā citā veidā pārkāpj šos Noteikumus un attiecīgās valsts, kurā atrodas Lietotājs, spēkā esošo likumdošanu.

Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par savu rīcību saistībā ar savu komentāru izvietošanu un apņemas patstāvīgi par saviem līdzekļiem risināt strīdus, pretenzijas, trešo personu prasības, kas iesniegtas šajā sakarā. Gadījumā, ja pie atbildības tiek saukts Administrators, tad Administratoram ir tiesības veikt jebkuras darbības lai noteiktu Lietotāja atrašanās vietu un atrastu Lietotāju, lai sauktu Lietotāju pie atbildības un pieprasītu no Lietotāja atlīdzināt nodarīto kaitējumu.

Lietotājam ir tiesības hipersaiti (Embed-кods) uz konkrētu TVDOM saturu, kura ļauj atvērt TVDOM media atskaņotāju ar iespēju šo saturu apskatīt citos interneta portālos un mājas, tādā veidā satura apskati un glabāšanu veicot no Administratora servera un tādējādi fiziski neizvietojot šādu hipersaiti ar saturu uz trešo personu portālu serveriem. Lai izvietotu hiper saiti nepieciešams nospiest uz pogas “Dalīties”. Šādā iespēja ir spēkā tikai tam Saturam, kuram Administrators ir paredzējis šādu iespēju. Uz media atskaņotāju, kas ir daļa no TVDOM, arī attiecās visas šī Noteikumu prasības, saistības un citi to nosacījumi.

Lietotājs ar šo piekrīt saņemt informatīvos, tai skaitā reklāmas materiālus un citu informāciju, kas nav aizliegta saskaņa ar šiem noteikumiem vai attiecīgās valsts spēkā esošo likumdošanu, no Administratora, kuru Administrators jebkurā laikā var izvietot Lietotāja TVDOM profilā, kā arī nosūtot uz Lietotāja elektronisko e-pasta adresi, uz mobilo telefonu vai citādā veidā.

 

Administratora tiesības un pienākumi

Pēc saviem ieskatiem un bez Lietotāja iepriekšējas brīdināšanas ierobežot vai pārtraukt Lietotāja pieeju www.tvdom.tv vai ar TVDOM aplikāciju starpniecību pieejamajam Saturam, ja Lietotājs vai trešā persona, kas izmanto Lietotāja datus, pārkāpj Lietošanas noteikumus, TVDOM norādījumus vai normatīvos aktus, vai par to ir pamatotas aizdomas. Iestājoties šajā punktā noteiktajiem gadījumiem, Administrators tiek atbrīvots no jebkāda veida prasībām un kompensācijām, kuras var pieprasīt Lietotājs.

Jebkurā laikā un bez Lietotāja iepriekšējas brīdināšanas izdarīt grozījumus Lietošanas noteikumos, kuri stājas spēkā pēc jaunās Lietošanas noteikumu versijas publicēšanas www.tvdom.tv, kā arī pasludināt vai grozīt lojalitātes programmas noteikumus, konkursu dāvanas, prasībās, kas attiecas uz piekļuvi TVDOM saturam, u.c. informāciju.

Nosūtīt Lietotājam elektroniskus vai cita veida paziņojumus ar prasību izpildīt Lietošanas noteikumu un/vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

TVDOM neatbild par pastāvīgu piekļūšanu un iespēju izmantot www.tvdom.tv vai ar TVDOM aplikāciju starpniecību piedāvātos pakalpojumus, ja Lietotāja interneta pieslēguma pakalpojums vai izmantotā iekārta neatbilst Lietošanas noteikumos vai www.tvdom.tv/iekartu_atbalsts norādītājām prasībām.

TVDOM ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma darbību, ja tas nepieciešams Pakalpojuma pilnveides vai modernizēšanas darbiem, bet ne ilgāk kā uz trīs darba dienām.

Šajos noteikumos noteiktajā kartībā Administrators apņemas piešķirt Lietotājam piekļuvi TVDOM.

Pēc saviem ieskatiem un bez Lietotāja iepriekšējas brīdināšanas ierobežot vai pārtraukt Lietotāja pieeju pie www.tvdom.tv vai tā atseviškajam Satura vienībām, tai skaitā izmantot Lietotāja IP adrešu teritoriālos ierobežojumus satura piekļuvei, mainīt Saturu un citu informāciju, kā arī TVDOM funkcionālos parametrus. Iestājoties šajā punktā noteiktajiem gadījumiem, Administrators tiek atbrīvots no jebkāda veida prasībām un kompensācijām, kuras var pieprasīt Lietotājs.

Administratoram ir tiesības veikt jebkuras darbības, saskaņa ar spēkā esošo attiecīgās valsts likumdošanu, lai novērstu jebkuru nesankcionētu piekļuvi TVDOM un tajā izvietotam Saturam, TVDOM darbības destabilizāciju un citas darbības, kuras pārkāpj Administratora un/vai Satura tiesību īpašnieku tiesības un likumiskās intereses.

Administratoram ir tiesības, pēc saviem ieskatiem un nebrīdinot Lietotāju, mainīt vai dzēst jebkurus Lietotāja izvietotos informatīvos materiālus, komentārus un citu informāciju, un Administrators nebūs materiāli atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas Lietotajiem varētu rasties šajā gadījumā.

Administratoram ir tiesības piemērot Lietotājam lojalitātes programmas, kā arī akcijas un veicināšanas piedāvājumus, ar kuru detalizētāku informāciju varēs iepazīties TVDOM un/ vai savstarpēja sarakstē ar Lietotāju.

 

Norēķinu kārtība un atteikuma tiesības

Pakalpojuma maksa ir norādīta www.tvdom.tv.

Pakalpojumiem Lietotājs veic priekšapmaksu, izmantojot www.tvdom.tv norādītos norēķinu veidus. Priekšapmaksas veikšana ir priekšnoteikums Pakalpojuma izmantošanai saskaņā ar šo Noteikumu 1.6.punktu.

Lietotājs piekrīt, ka, noslēdzot līgumu par Pakalpojumu  (digitālā satura piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), Lietotāja izvēlētā Pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta ar Pakalpojuma pasūtīšanas/aktivizēšanas brīdi un Lietotājs piekrīt, ka viņš ar Pakalpojuma pasūtīšanas/aktivizēšanas brīdi zaudē savas tiesības atteikties no distances veidā noslēgtā līguma.

Lietotājs piekrīt, ka ja Lietotājs Pakalpojuma apmaksai ir izvēlējies ikmēneša automātisko maksājumu, tad maksājums tiks veikts jeb automātiski ieturēts regulāri no Lietotāja norādītās maksājuma kartes konta.

Pakalpojuma sniegšana tiek automātiski izbeigta, ja:

maksājuma veikšanai sistēmā norādītās maksājumu kartes kontā nav pietiekams līdzekļu atlikums, un Lietotājs nenodrošina pietiekamu līdzekļu atlikumu maksājumu kartes kontā Pakalpojuma apmaksai triju dienu laikā no pirmā maksājuma pieprasījuma;

ir beidzies sistēmā norādītās maksājumu kartes derīguma termiņš;

ir bloķēta vai anulēta sistēmā norādītā maksājumu karte;

sistēmā norādītās maksājumu kartes banka nenodrošina automātiskā maksājuma pakalpojumu.

Pakalpojuma ikmēneša automātisko maksājumu Lietotājs var izbeigt savā Pakalpojuma konta sadaļā „Mans konts”. Lai atjaunotu Pakalpojuma sniegšanu, Lietotājs veic jaunu Pakalpojuma pasūtījumu. Visa informācija par Lietotāja ikmēneša automātisko maksājumu, ja tāds ir izvēlēts, atrodas Lietotāja Pakalpojuma konta sadaļā „Mans konts”.

Sistēmā norādītās maksājumu kartes automātiskās kartes automātiskais maksājums var tikt pārtraukts, ja tas saistīts ar tehniskām vai tehnoloģiskām prasībām, vai Pakalpojuma attīstību.

 

Pušu atbildība.

Šo noteikumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas gadījumā, Puse kura ir nodarījusi pārkāpumu, ir atbildīga par savu darbību, saskaņa ar likumdošanu, kura tiek piemērota šiem noteikumiem. Vainīgās Puses pienākums ir atlīdzināt otrai Pusei visus radušos zaudējumus. Zaudējumu apmērs cietušai pusei ir dokumentāli jāpierāda.

Administratoram ir tiesības jebkurā laikā pēc sava ieskata, apturēt, ierobežot vai pārtraukt Lietotājam piekļuvi TVDOM, vai tā atsevišķiem pakalpojumiem, tai skaitā, bet ne tikai, gadījumā, ja Lietotājs pārkāpj šos Noteikumus, spēkā esošo likumdošanu, kā arī gadījumos, kad Administratoram ir pietiekams pamats uzskatīt, ka Lietotāja darbības ir negodprātīgas, vērstas ar mērķi ietekmēt TVDOM darbību, vai pārkāpt Administratora un/vai Satura tiesību īpašnieku likumiskās intereses, kā arī nodarīt kaitējumu viņu reputācijai vai tamlīdzīgi. Gadījumā, ja Lietotāja piekļuve tiek ierobežota šajā punktā noteiktajā gadījumā, naudas līdzekļi, ko Lietotājs ir samaksājis par TVDOM maksas pakalpojumiem, tiks ieturēta un netiks izmaksāta. Administrators nenes atbildību par jebkādu kaitējumu, kas var rasties Lietotājam, ar šādām darbībām.

Lietotājs pats ir atbildīgs par savām darbībām, kuras saistītas ar TVDOM lietošanu, komentāru un citas informācijas izvietošanu, kas attiecas uz TVDOM.

Lietotājs saprot un piekrīt, ka:

Piekļuve TVDOM, tā Saturam un citiem pakalpojumiem, tiek piedāvāta “tāda veidā, kāda tā ir”, un Administrators negarantē, ka tas atbildīs Lietotāja vēlamajam.

Administrators nav atbildīgs Lietotāja priekšā, par Saturu vai citu informāciju, kuru TVDOM izvietojis Administrators, cits Lietotājs vai trešā persona. Atbildīgi par saturu ir tā tiesību īpašnieki.

Administrators nav atbildīgs par TVDOM reklāmu saturu un reklāmās norādītās informācijas patiesumu un par reklamējamo produktu vai pakalpojumu kvalitāti.

Administrators nav atbildīgs par tehniskiem traucējumiem, datu piegādes vai apstrādes kavējumiem, maksas pakalpojumu apmaksas kavējumiem, trešo personu prettiesiskas piekļuves saturam un par Lietotāja profila paroļu un Lietotājvārda drošību. Administrators negarantē nekļūdīgu un nepārtrauktu TVDOM darbību un nav atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts Lietotājam, sakarā ar iekārtu vai programmas nodrošinājuma tehniskām problēmām.

Administrators nav atbildīgs Lietotāja vai jebkuru trešo personu priekšā par jebkuru tiešu, netiešu, neapzinātu nodarījumu, ieskaitot neiegūtu labumu, goda aizskārumu, reputāciju, kas radusies TVDOM lietošanas rezultātā, tai skaitā TVDOM satura vai citu pakalpojumu lietošanas rezultātā. Jebkurā gādījumā, puses apzinās un pieņem, kā jebkuru materiālo zaudējumu apjoms, kas varētu rasties Lietotājam izrietot no šiem Noteikumiem vai no TVDOM lietošanas TVDOM vainas dēļ, tiek ierobežots ar summu, kuru Lietotājs ir iemaksājis par TVDOM maksas pakalpojumu izmantošanu.

Lietotāja pienākums ir patstāvīgi par saviem līdzekļiem risināt un noregulēt jebkuru trešo personu izteiktās prasības, sūdzības vai pretenzijas pret Administratoru, saistībā ar Lietotāja TVDOM lietošanu un tajā veiktajiem ierakstiem, ka arī segt visus Administratoram radušos zaudējumus.

Administrators nav atbildīgs par trešo personu interneta mājas lapu saturu vai citu informāciju, kurās piekļuvi nodrošina TVDOM portālā Lietotāju vai trešo personu izvietotās hipersaites, kā arī Administrators nav atbildīgs par jebkurām sekām, kas var rasties šo hipersaišu izmantošanas rezultātā.

TV kanāli pieejami ar retranslācijas palīdzību, sakarā ar ko, Administrators nav atbildīgs par retranslācijas kvalitāti, tehniskiem pārtraukumiem, traucējumiem pārraižu laikā un citiem faktoriem, kuri pasliktina retranslācijas kvalitāti. Administrators nav atbildīgs par izmaiņām TV kanālu retranslācijas režīmā un/vai to jebkāda veida nepieejamību.

 

Lietotāja reģistrācija un Lietotāja konts.

Lai samaksātu par vienreizēju piekļuvi, piekļuves abonementu un citām maksas piekļuvēm, kā arī piedalītos lojalitātes programmās, Lietotājam ir jāreģistrējas TVDOM, izveidojot savu kontu.

Reģistrāciju var veikt, izmantojot vienu no šādiem veidiem ‒ Lietotājam ievadot e-pasta adresi (login) un paroli TVDOM vai izmantojot Lietotāja kontu sociālajos tīklos, kuru saraksts ir pieejams Lietotāja reģistrācijas lapā.

Lietotājs ir tiesīgs izveidot vairākus kontus, ņemot vērā to, ka vienai e-pasta adresei (login) drīkst izveidot tikai vienu kontu.

Turpmāk Lietotājs ieiet reģistrētajā kontā, veicot autorizāciju.

Lietotājs ir atbildīgs un patstāvīgi veic pasākumus sava konta drošībai TVDOM, tostarp kontrolē kontā norādīto Lietotāja e-pasta adresi (login), lietotājvārda un paroles saglabāšanos. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot Lietotāja kontu. Lietotājs apņemas nekavējoties informēt Administratoru par jebkuru nesankcionētu Lietotāja konta izmantošanu, ko veikušas trešās personas.

Lietotājs apņemas bez Administratora iepriekšējas rakstiskas atļaujas nepārdot, citādi neatsavināt, nenodot lietošanā trešajām personām TVDOM kontu un/vai datus, kas ļauj tam piekļūt u. tml.

Ja Lietotājs ir pazaudējis informāciju un/vai nespēj ieiet savā kontā, to var atjaunot, ievadot savu e-pasta adresi (login), uz kuru automātiski tiks nosūtīta vēstule ar saiti paroles atjaunošanai.

Lietotājs ir informēts, ka dažādās valstīs apskatei ir pieejams atšķirīgs saturs un, samaksājot par maksas piekļuvi satura apskatei vienā valstī, Administrators negarantē piekļuvi minētajam saturam, ja Lietotājs izmantos savu kontu citā valstī.

Pēc reģistrācijas TVDOM šajā sadaļā norādītajā kārtībā Lietotājs saņem piekļuvi savam kontam.

Ar kontu, šo Noteikumu izprātnē, ir jāsaprot Lietotāja konts TVDOM, kas ietver Lietotāja identifikācijai nepieciešamās ziņas, kā arī informāciju autorizācijai.

Izmantojot kontu, Lietotājs var:

ierakstīt savā profilā informāciju par sevi, veikt tajā izmaiņas, ja mainās personas dati;

kontrolēt savas piekļuves darbību, maksājumu termiņus, kā arī maksājumu un satura apskates vēsturi;

aplūkot savu bonusu daudzumu un to piešķiršanas kārtību lojalitātes programmas ietvaros;

aplūkot iespējamās dāvanas un apmainīt pret tām bonusus saskaņā ar kontā minētajiem nosacījumiem;

veikt citas šajos Noteikumos līgumā minētās darbības.

 

Piekļuve saturam

Administrators sniedz Lietotājam piekļuves pakalpojumus satura apskatei ar šādiem nosacījumiem

Bezmaksas piekļuve satura apskatei nozīmē, ka Administrators nodrošina Lietotājam bezmaksas piekļuvi saturam.

Piekļuves abonements nozīmē, ka piekļuves abonementa darbības laikā Administrators nodrošina Lietotājam piekļuvi noteiktām Satura vienībām saskaņā ar šī līguma noteikumiem un tajā norādītajiem ierobežojumiem un tehniskajām prasībām. Turklāt Administrators ir tiesīgs TVDOM ietvaros piedāvāt dažādu veidu piekļuves abonementus. Piekļuves abonementa darbības termiņš sākas brīdī, kad Lietotājs ir par to samaksājis un pakalpojuma samaksa ir atspoguļota Administratora maksājumu uzskaites elektroniskajā sistēmā. Plašāk informācija par piekļuves abonementa veidiem ir pieejama TVDOM saskarnē.

Piekļuve TV kanāliem nozīmē, ka Administrators nodrošina Lietotājam iespēju skatīties TV kanālus, ko Administrators ir apkopojis pakās, un tā var ietvert piekļuvi bezmaksu kanālu apskatei. Turklāt Administrators ir tiesīgs TVDOM ietvaros piedāvāt dažādu veidu piekļuves TV kanālu apskatei. Piekļuves darbības termiņš TV kanālu apskatei sākas brīdī, kad Lietotājs ir par to samaksājis un pakalpojuma samaksa ir atspoguļota Administratora maksājumu uzskaites elektroniskajā sistēmā. Plašāka informācija par pieejamām TV kanālu pakām, to saturu, cenu, piekļuvi un citu informāciju par šo pakalpojumu ir pieejama TVDOM saskarnē.

Piekļuve, kas ļauj skatīties izlases, nozīmē, ka Administrators nodrošina Lietotājam iespēju skatīties satura vienību tematiskās izlases, kas tostarp, bet ne tikai tiek apkopotas un strukturētas Lietotājam pieejamos atskaņošanas sarakstos (play lists) pēc Administratora izvēles. Ja izlases ir apvienotas atskaņošanas sarakstos, tām tiek piešķirts kanālu izskats, lai atvieglotu to vadību un skatīšanos ar vispārinātu nosaukumu „Interaktīvie kanāli”.

Maksas piekļuves pakalpojumi saturam Lietotājam tiek sniegti turpmāk minētajā kārtībā saskaņā ar šādiem noteikumiem

Lietotājam tiek piešķirta maksas piekļuve saturam, ja Lietotājs ir samaksājis par piekļuvi saturam un ja lojalitātes programmās, akciju noteikumos u. tml. nav noteikts citādi.

Piekļuves cena saturam var atšķirties un nodrošināt piekļuvi dažādiem maksas satura veidiem, ko Administrators pēc saviem ieskatiem var piedāvāt Lietotājam gan vairākus vienlaikus, gan pa vienam. Piekļuves cena Saturam, samaksas veidi un citi nosacījumi ir norādīti attiecīgajās TVDOM saskarnes sadaļās.

Administrators var noteikt piekļuves ierobežojumus apmaksātā Satura apskatei no vairākām ierīcēm.

Ja Administratora vainas dēļ nav iespējams nodrošināt piekļuvi Lietotāja izvēlētajam un apmaksātajam Saturam ilgāk par diennakti, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām no attiecīgā satura apmaksas dienas, Administrators pēc Lietotāja rakstiska pieprasījuma pagarina viņa piekļuves termiņu par attiecīgo laikposmu (ja ir tāda iespēja) vai atdod Lietotājam samaksāto naudu. Lietotājs nosūta pieprasījumu uz šo Noteikumu 11.9. punktā norādīto Administratora e-pasta adresi.

Administrators jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem, neinformējot par to Lietotāju, var grozīt piekļuves cenu Saturam un ar šo piekļuvi Lietotājam pieejamā satura sarakstu.

Samaksājot par piekļuvi Saturam, Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka:

saskaņā ar šī Noteikumiem maksas piekļuves pakalpojumi Saturam ir uzskatāmi par sniegtiem brīdī, kad Lietotājs ir par tiem samaksājis;

Administrators ir pienācīgi un pilnā apmērā sniedzis pakalpojumus neatkarīgi no tā, vai Lietotājs ir izmantojis tam piešķirto piekļuvi TVDOM, izņemot Lietotājs un Administrators rīkojas atbilstīgi Noteikumu 6.2.4. punktā minētajiem gadījumiem;

beidzoties apmaksātajam piekļuves termiņam, attiecīgais Saturs Lietotājam vairs nav pieejams;

samaksu par piekļuvi var veikt, Lietotājam tieši nepiedaloties, taču ar viņa iepriekšēju piekrišanu regulāri norakstot naudas līdzekļus no Lietotāja bankas konta vai konta elektroniskajā maksājumu sistēmā u. tml. saskaņā ar bankas un/vai maksājumu sistēmas noteikumiem ar nosacījumu, ka šajā kontā ir naudas līdzekļi. Šis punkts ir Lietotāja piekrišana, ka viņu apkalpojošā banka uz vienošanās pamata noraksta naudas līdzekļus no viņa konta, izvēloties opciju „automātiskā pagarināšana” savā kontā un/vai noformējot jebkura veida maksas piekļuvi (izņemot vienreizējo piekļuvi). Naudas līdzekļu automātiska norakstīšana, maksājot par dažādiem piekļuves veidiem Saturam, izņemot vienreizējo piekļuvi, notiek sistemātiski atbilstīgi Lietotāja izvēlētajam piekļuves ilgumam neatkarīgi no Lietotāja iepriekšējās piekļuves termiņa beigām pirms jebkura veida maksas piekļuves pakalpojuma sniegšanas (izņemot vienreizējo piekļuvi) šīs piekļuves maksas apmērā. Ja automātiskās norakstīšanas brīdī Lietotāja kontā nav naudas, automātisko norakstīšanu var atkārtot līdz brīdim, kad nauda ir veiksmīgi norakstīta. Nākamais maksas piekļuves termiņš saturam ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, un tā cena atbilst piekļuves maksai par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām automātiskās pagarināšanas brīdī. Plašāka informācija par maksas piekļuves apmaksu, izmantojot automātisko naudas līdzekļu norakstīšanu, ir pieejama TVDOM saskarnē.

Ilguma ziņā pieejami šādi maksas piekļuves varianti:  viena mēneša (jeb 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas), trīs mēnešu (jeb 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas), sešu mēnešu (jeb 180 (simt astoņdesmit) kalendārās dienas) un 12 mēnešu (jeb 360 (trīssimt sešdesmit) kalendārās dienas) piekļuve.

Ja mainās piekļuves cena, Administrators informē par to Lietotāju, kurš ir samaksājis par šādu piekļuvi, norādot attiecīgās izmaiņas TVDOM saskarnē.

Akciju piedāvājumos Administrators var iekļaut nosacījumu par piekļuves pagarināšanu Saturam nākamajam periodam. Lietotājs ir tiesīgs savā kontā atteikties no šī piekļuves pakalpojuma un tā automātiskas pagarināšanas. Plašāka informācija par Administratora akciju piedāvājumiem ir pieejama TVDOM saskarnē. Lietotājs saprot un piekrīt nepieciešamībai samaksāt papildu komisijas maksu trešajām personām, kas nodrošina maksājumus par vienreizējo piekļuvi vai citām maksas piekļuvēm saturam. Komisijas maksa par katru piekļuves apmaksas veidu saturam ir norādīta TVDOM saskarnē un/vai maksājumu sistēmas, kas tiek izmantota maksājuma veikšanai, saskarnē, turklāt tā var atšķirties atkarībā no apmaksas veida.

 

Tehniskas prasības

Piekļuve TVDOM tiek nodrošināta, ņemot vērā Noteikumu un TVDOM saskarnē minētās tehniskās prasības.

Lietotājs piekrīt, ka viņam piekļuve TVDOM tiek nodrošināta, tikai izmantojot ierīces. Pakalpojumi var nebūt pieejami (būt funkcionāli ierobežoti), ja tiek izmantotas ierīces, kas neatbilst TVDOM lietošanai nepieciešamajām tehniskajām prasībām, kā arī tad, ja ir citi Administratora paredzēti ierobežojumi. Lietotājs savā kontā var grozīt izmantoto ierīču sarakstu. Maksimālais ierīču daudzums, ko Lietotājs var izmantot vienlaikus, ir 3 (trīs) vienības.

Administrators uzstāda tehniskos līdzekļus, lai aizsargātu saturu no nesankcionētas piekļuves un/vai citām aizliegtām darbībām saskaņā ar Noteikumiem vai šajā gadījumā piemērojamajiem spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Lai, izmantojot ierīces, piekļūtu TVDOM saturam, Lietotājam ir jāinstalē attiecīga programmatūra, kas ļauj atveidot saturu.

Satura apskates kvalitāte ir atkarīga no interneta tīkla darbības ātruma un citiem kritērijiem, tostarp izmantotās ierīces modeļa, par ko Administrators informē Lietotāju.

Visus jautājumus, kas saistīti ar interneta piekļuves tiesību iegūšanu, attiecīgo ierīču un lietotņu iegādi un iestatīšanu, Lietotājs risina patstāvīgi. Uz minētajiem jautājumiem neattiecas šī Noteikumu darbība, un Administrators nav atbildīgs par šīm Lietotāja vai trešo personu darbībām.

Administrators nav atbildīgs par jebkuru Lietotāja vai citas personas ierīcēm vai programmatūrai nodarīto kaitējumu, kas ir radies vai saistīts ar TVDOM lietošanu.

 

Datu aizsardzība

Piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, Lietotājs apliecina, ka tas piekrīt ievadīto personas datu apstrādei www.tvdom.tv un ar TVDOM aplikāciju starpniecību  piedāvāto Pakalpojumu sniegšanas nolūkā.

Lai nodrošinātu un uzlabotu pakalpojumu, lai saņemtu piedāvājumus par citiem TVDOM pakalpojumiem un papildvērtības pakalpojumiem un veiktu tam nepieciešamo datu un informācijas analīzi, Lietotājs piekrīt savu personas, datu, Lietotāja datu, izmantotā pakalpojuma datu, pakalpojuma lietošanas (noslodzes) datu, datu par TVDOM web lapās veiktajām darbībām, atrašanās vietas datu un datu par gala ierīces veidu apstrādei. Datu apstrāde un analīze tiek veikta laika posmā, kamēr Lietotājs saņem Pakalpojumu.

Lietotājs piekrīt attiecīgās informācijas nosūtīšanai, izmantojot telefonu un elektronisko pastu.

ТVDOM ievēro fizisko personu datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus. Lietotāja personas dati  bez to piekrišanas  netiek  nodoti  trešajām  personām,  izņemot  normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, tajā skaitā Pakalpojuma un norēķinu nodrošināšanai. Fizisko personu datu apstrādes sistēmas pārzinis ir SIA „Baltijas Mediju Alianse”, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 12-3, Rīga, LV-1010, Latvija. Operators ir SIA „Baltijas Mediju Alianse”, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 12-3, Rīga, LV-1010, Latvija. 

Lietotājs piekrīt, ka nepatiesas informācijas sniegšana Administratoram var, cita starpā, būt Administratora aktuālās informācijas, paziņojumu un brīdinājumu nesaņemšanas, kā arī Pakalpojuma pārtraukšanas iemesls.

Administrators ir tiesīgs glabāt un apstrādāt jebkuru informāciju, ko Lietotājs ievada TVDOM vai kā citādi ir sniedzis Administratoram (tostarp Lietotāja IP un MAC adreses, informāciju par Lietotāja atrašanās vietu, operētājsistēmas versiju un ierīcēm, kuras Lietotājs izmanto, lai saņemtu piekļuvi TVDOM, iestatījumi, u. tml.).

Administrators veic nepieciešamus un pietiekamus organizatoriskos un tehniskos pasākumus Lietotāja personas datu aizsardzībai pret nesankcionētu piekļuvi, iznīcināšanu, pārveidošanu, bloķēšanu, kopēšanu, izplatīšanu, kā arī citām trešo personu pretlikumīgām darbībām.

Administrators apņemas bez Lietotāja piekrišanas neatklāt viņa informāciju trešajām personām, izņemot informācijas atklāšanu pēc tiesas un/vai tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma saskaņā ar attiecīgās valsts piemērojamajiem spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Ja reģistrācijai TVDOM tiek izmantots reģistrācijas konts, kas paredzēts lietošanai citos tiešsaistes pakalpojumu sniedzējos (sociālajos tīkos, kuru precīzs saraksts ir pieejams Lietotāja reģistrācijas lapā, piemēram, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter, Google+ u. tml.), Lietotājs apzinās un piekrīt, ka Administrators un tiešsaistes pakalpojumu sniedzējs apstrādā viņa personas datus. Ja Lietotājs saņem interneta pakalpojumu sniedzēju, mobilo sakaru operatoru vai cita interneta resursa pakalpojumus, kurus viņš izmanto, lai saņemtu piekļuvi TVDOM, viņš piekrīt, ka arī minētās personas veic viņa personas datu apstrādi.

Lietotājs piekrīt, ka Administrators vai trešās personas pēc Administratora norādījuma apstrādā Lietotāja sniegtos personas datus, tostarp izmantojot pārrobežu datu pārsūtīšanu, šādos nolūkos:

Lietotāja identifikācijai, lietojot TVDOM;

lai nodrošinātu iespēju lietot TVDOM, sniegtu Lietotājam piekļuves pakalpojumus saturam, kā arī informatīvus pakalpojumus;

lai sazinātos ar Lietotāju, tostarp nosūtītu paziņojumus, pieprasījumus un informāciju par TVDOM lietošanu, kā arī apstrādātu Lietotāja pieprasījumus un pieteikumus;

lai uzlabotu TVDOM darbības kvalitāti un tā lietošanas ērtumu;

reklāmas materiālu mērķizplatīšanai.

Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka, veicot viņa personas datu pārrobežu pārsūtīšanu, šo datu saņēmēji var atrasties ārvalstīs, kas nenodrošina pienācīgu tiesību subjektu personas datu aizsardzību. Administrators turklāt apņemas veikt visas atbilstīgās darbības, lai nodrošinātu jebkādu personas datu, kas nosūtīti uz jebkuru ārvalstu teritoriju, konfidencialitāti un drošību.

Personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem veikta darbība vai darbību kopums ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, tostarp personas datu vākšana, reģistrēšana, sistematizācija, uzkrāšana, glabāšana, precizēšana (atjaunināšana, pārveidošana), iegūšana, pārsūtīšana (izplatīšana, sniegšana, piekļuve), individuālo īpašību atņemšana, bloķēšana, dzēšana vai iznīcināšana.

Lietotāja piekrišana viņa personas datu apstrādei un šo personas datu izmantošana ir spēkā, kamēr Lietotājs izmanto TVDOM, un 5 (piecus) gadus pēc Lietotāja pēdējās piekļuves TVDOM, ja Noteikumiem piemērojamajos spēkā esošajos tiesību aktos nav paredzēts ilgāks termiņš.

Ja Lietotājs uzskata par vajadzīgu atsaukt savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei, Lietotājam ir jānosūta attiecīgs paziņojums uz šādu e-pasta adresi: tvdom@tvdom.tv. Šajā gadījumā Administrators dzēš Lietotāja kontu TVDOM un viņa personas datus. Šajā punktā minētās tiesības var tikt ierobežotas atbilstīgi spēkā esošo tiesību aktu prasībām. Jo īpaši šādi ierobežojumi var paredzēt TVDOM pienākumu glabāt Lietotāja dzēsto informāciju spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā laikposmā un likumā noteiktajā kārtībā nodot šo informāciju valsts iestādei.

Lietotājs piekrīt, ka Administrators izmanto sīkdatnes ‒ tehnoloģiju, kuru izmantojot uz Lietotāja ierīci pa internetu tiek nosūtītas identifikācijas teksta datnes, kas ļauj saglabāt Lietotāja individuālo informāciju un identificēt viņu, turpmāk izmantojot TVDOM.

Administrators var izmantot sīkdatnes tostarp, lai:

glabātu Lietotāja uzskaites datus, kas nepieciešami automātiskai ieejai viņa kontā bez nepieciešamības Lietotājam atkārtoti ievadīt šos datus; atcerētos Lietotāja iestatījumus pēc iepriekšējām TVDOM apmeklējuma reizēm (valsts, valoda un tamlīdzīgi), atcerētos atbildes uz TVDOM jautājumiem Lietotājam (piemēram, dzimums, vecums u. tml.);

iegūtu detalizētus tehniskos datus par Lietotāja darbībām TVDOM, piemēram, informāciju par pēdējo apmeklēto lapu, apmeklēto lapu skaitu un tajās pavadīto laiku, atlasītajiem TVDOM fragmentiem un intervālu starp peles pogas klikšķiem; izmantojot šos datus, Administrators varētu noskaidrot populārākās TVDOM sadaļas un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

iegūtu informāciju par Lietotāja aplūkotajiem reklāmas un informatīvajiem materiāliem.

Lietotājs var izmantot sava pārlūka iestatījumus, lai mainītu sīkdatņu iestatījumus.

Lietotājam izmantojot lietojumprogrammas, Administrators var iegūt informāciju par ierīci, tās modeli, operētājsistēmu, ekrāna izšķirtspēju un ierīces unikālo identifikatoru.

 

Intelektuālais īpašums

Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz TVDOM izmantošanu pieder Administratoram, savukārt uz TVDOM izvietoto saturu ‒ tā likumīgajiem īpašniekiem. TVDOM un saturs kā intelektuālā īpašuma objekti ir aizsargājami saskaņā ar konkrētās teritorijas, kurā Lietotājs ir saņēmis piekļuvi TVDOM un Saturam, spēkā esošajiem tiesību aktiem un starptautiskajām tiesību normām.

Ja Noteikumos tieši nav paredzēts vai Administrators nav norādījis citādi, Lietotājs neiegūst intelektuālā īpašuma tiesības uz Saturu, proti, viņš nav tiesīgs reproducēt, pārdot, citādi atsavināt, publiski attēlot, izpildīt, publiski Satura vienības u. tml. Par Administratora, satura tiesību turētāju vai trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem Lietotājs ir atbildīgs saskaņā ar konkrētās teritorijas, kurā piešķirta piekļuve attiecīgajam Saturam, spēkā esošajiem tiesību aktiem un starptautiskajām tiesību normām.

Jebkura darbība, kas vērsta uz tehnisko aizsardzības līdzekļu apiešanu saskaņā ar Noteikumiem, lai iegūtu piekļuvi šāda Satura apskatei, ir autortiesību pārkāpums, un Lietotājs pats uzņemas juridisku un citu atbildību, kas par šādām darbībām ir paredzēta piemērojamajos spēkā esošajos tiesību aktos.

Ja Saturs vai cita TVDOM sniegtā informācija tiek atskaņoti publiski, piemēram, izklaides iestādēs un brīvā laika pavadīšanas vietās, šīs publiskās atskaņošanas organizatori ir atbildīgi un patstāvīgi risina tiesību turētāju un/vai trešo personu pretenzijas saistībā ar konkrētā Satura izmantošanu.

 

Papildus noteikumi

Šie Noteikumiem katram TVDOM Lietotājam ir brīvi pieejami portālā TVDOM. Spēka esošā noteikumu redakcija ir pieejama www.tvdom.tv/terms.

Šie Noteikumi piemērojami saskaņa ar spēka esošo Latvijas Republikas likumdošanu. Jautajumus un strīdus, kurus nav iespējams atrisināt šo Noteikumu noteiktajā kārtībā, tiks risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Šie Noteikumi Lietotājam ir spēkā no reģistrēšanās brīža portālā TVDOM un ir spēkā līdz brīdim, kad Lietotājs atsakās no TVDOM pakalpojumu izmantošanas.

Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Nteikumiem, skar tos vai tos pārkāpj, ir risināma pārrunu ceļā. Gadījumā, ja pusēm neizdodas piecu dienu laikā panākt vienošanos, strīds tiek strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kāda no šo Noteikumu punkta spēkā neesamība vai neatbilstība piemērotajai spēkā esošai likumdošanai, neietekmē citus šo noteikumu punktus. Ja kāds no šo noteikumu punktiem tiks atzīts par nederīgu vai spēkā neesošu, Administrators apņēmas nekavējoties attiecīgu noteikumu punktu aizvietot ar noteikumiem, kas būs atbilstošāki.

Virsraksti šajos Noteikumos ir ērtākai to lietošanai, un tie neietekmē šo Noteikumu interpretāciju kopumā.

Terminiem, kuri šajos Noteikumos sākas ar lielo burtu, ir šajos Noteikumus dota nozīme, un to nozīme ir piemērojama visos locījumus gan vienskaitļa, gan daudzskaitļa formās. Pārējiem terminiem, kas tiek izmantoti šajos Noteikumos, bet nav ar lielo burtu, ir likumdošanā noteiktā nozīme. Vārdi “ieskaitot” un “tai skaitā” tiek saprasti “bez ierobežojuma”.

Jautājumu, ierosinājumu, sūdzību, piedāvājumu gadījumā, Lietotājs var vērsties pie Administratora, nosūtot vēstuli uz elektronisko pasta adresi: tvdom@tvdom.tv vai sazinoties pa tel.: +371 67270166.

Gadījumā, ja Lietotājs iesniedz sūdzību par viņa autortiesību vai blakus tiesību pārkāpumiem attiecībā uz saturu kas izvietots TVDOM, Lietotājam ir pienakums iesniegt dokumentus vai citus pierādījumus, kas apliecina sūdzības pamatotību, skaidru argumentāciju un savu kontaktinformāciju saziņai.

 

 

PRIVĀTUMS

 

TVDOM mājas lapas apmeklētāju personas datu aizsardzību TVDOM nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. TVDOM ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Tomēr TVDOM nevar uzņemties atbildību par citām mājas lapām, uz kurām ir saites no TVDOM mājas lapas, vai par citu personu pakalpojumiem, kam var piekļūt, izmantojot TVDOM.


Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot TVDOM mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim, piemēram, lai sniegtu apmeklētāja pieprasīto informāciju vai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu u.tml.

Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot mājas lapas saturu un tā izvietojumu, arī par TVDOM mājas lapas apmeklētājiem tiek apstrādāta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas. TVDOM interneta ātruma mērītāja izmantošanas gadījumā papildus tiek apstrādāti mērījumu laikā iegūtie rezultāti.

Arī TVDOM mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina mājas lapas plašākas izmantošanas iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā tiks samazinātas TVDOM mājas lapas izmantošanas iespējas. Šeit Tu vari iepazīties ar sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

 

Sīkdatņu izmantošana

 

TVDOM savās tīmekļa vietnēs izmanto sīkdatnes, lai varētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, nodrošināt tās darbību un funkcionalitāti u.tml. mērķiem. Aicinām iepazīties ar plašāku informāciju par mūsu vietnēs izmantotajām sīkdatnēm.

 

Kas ir sīkdatnes?Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firefox, Safari u.c.) saglabā Tavā galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē), lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt. Tu vari atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.

 

Kādas sīkdatnes un kādiem mērķiem mēs izmantojam?Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa ir noteikti nepieciešamās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

 

Noteikti nepieciešamās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai Tu varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos, un mēs – izpildīt Tavus iniciētos pieprasījumus. Šīs sīkdatnes identificē Tavu iekārtu, taču neizpauž Tavu identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt Tev nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus e-veikalā vai noskatīties pieprasīto video. Šīs sīkdatnes tiek glabātas Tavā iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma. Saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu noteikti nepieciešamās sīkdatnes izvietojas automātiski. Ja tomēr, izmantojot pārlūkprogrammu nodrošinātās iespējas, Tu izvēlēsies tās atspējot, ņem vērā – tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.

 

Funkcionālās sīkdatnes. Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras Tavus izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai vēlāk Tu varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas Tavā iekārtā pastāvīgi.

 

Analītiskās sīkdatnes .Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā Tu lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Tu izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Tavu iekārtu, taču neizpauž Tavu identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm mūsu vietā saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas, piemēram, Google Adworks.

 

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes. Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmantojam, lai apkopotu informāciju par Tavām apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši Tev interesējošus mūsu vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu Tavai izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar mūsu atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adworks. Mērķa sīkdatnes Tavā galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

 

Sīkdatņu apstiprināšana un atspēkošana. Reģistrējoties mūsu vietni, Tev tika piedāvats apstiprināt Lietošanas Noteikumusar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Nospiežot LABI, Tu apstiprināji, ka esi iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr ņem vērā – ja izvēlēsies atspējot noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Tu vienmēr vari mainīt savu izvēli attiecībā uz sīkdatņu izmantošanu (iknedēļas paziņojumu izsūtīšanai, piemērām), apmeklējot savu profilu.

 

 

TVDOM VEIKTĀ PERSONAS DATU APSTRĀDE


Baltijas Mediju Alianse SIA (reģ.nr.40003924920, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 12-3, Rīga, LV-1010) kā personas datu apstrādes pārzinis veic datu apstrādi un nodrošina to aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes jomā. Ikvienam ir iespēja brīvi izvēlēties – dot vai nedot piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī jebkurā laikā viegli un ērti, sazinoties ar mums, atsaukt piekrišanas, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim. Tāpat ikviena persona var īstenot normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības, tostarp tiesības saņemt informāciju par saviem datiem, iebilst pret apstrādi, tai skaitā leģitīmo interešu izmantošanu, kā arī iesniegt pieteikumu par datu labošanu, dzēšanu, ierobežošanu un pārnešanu, sniegt viedokli un lūgt pārskatīt automatizēta procesa ietvaros pieņemtu lēmumu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesniegt sūdzību uzraugošajām iestādēm personas datu apstrādes jautājumos.

Šeit Tu vari plašāk iepazīties ar TVDOM īstenoto Privātuma politiku.

 

KAS IR PIEKRIŠANAS?

Uzzini, kas ir piekrišanas un kādas iespējas tās paver! Kad būsi izdarījis savas izvēles, mēs varēsim piedāvāt tieši Tev noderīgu informāciju, kā arī netraucēt ar to, kas Tev nešķiet pievilcīgs. Visērtāk to izdarīt internetvietnē TVDOM sadaļā “Profils” –> “Piekrišanas”. Savu piekrišanu jebkurā laikā tikpat viegli var atsaukt


Tāpat vari labot informāciju par esošo tālruni. Ja savu tālruni nodod lietošanā citai personai, lūdzam mūs par to informēt, lai varam veikt izmaiņas un īstenot jaunā lietotāja izvēles. Atsaukums attieksies uz turpmāko, bet neietekmēs apstrādi, kas veikta pirms atsaukuma saņemšanas. Piekrišanas došana vai atsaukums ir Tava brīva izvēle un tas neuzliek obligātus papildu pienākumus.


Pieteikšanās jaunumiem ir apstiprinājums, ka esi iepazinies ar šo informāciju un piekrīti, ka TVDOM kā pārzinis, pamatojoties uz Tavu piekrišanu, apstrādā Tavus datus – tālruņa numuru un, ja tāds sniegts, arī e-pastu un citu kontaktinformāciju, lai ar Tevi sazinātos zvana un īsziņas, kā arī, ja tāds papildus sniegts, e-pasta veidā ar viedo e-mārketingu, lai piedāvātu pakalpojumus, tai skaitā aktualitātes, jaunumus, individuālus sveicienus no TVDOM un aptaujas.

Piekrišana ir spēkā līdz tās atsaukšanas brīdim vai izpildei, ja tas ir ātrāk. Par izpildi var tikt uzskatīta situācija, ja, piemēram, kopš pēdējās komunikācijas ir pagājuši vairāk nekā seši mēneši un nav paredzama turpmāka informācijas apmaiņa.


Šī piekrišana attiecas uz personām, kas var patstāvīgi darboties. Ja informāciju par piedāvājumiem vēlas saņemt persona, kas ir jaunāka par normatīvajos aktos noteikto vecuma robežu, kas dod tiesības patstāvīgi darboties, lūdzam ar mums sazināties šādas personas vecākus vai aizbildņus. Plašāka informācija par TVDOM privātuma politiku pieejama ŠEIT.

 

 

Kas ir viedais e-mārketings?

Klientu izdarītās izvēles izvirzām pirmajā vietā, un mūsdienu tehnoloģiju rīki palīdz mums vislabāk to īstenot. Ikdienas plašajā saziņā e-pastos nonāk arvien lielāks informācijas apjoms. Kaut objektīvi tā parasti ir vajadzīga un derīga informācija, konkrētam saņēmējam tā var nešķist tik interesanta vai saistoša. Tādējādi var rasties situācija, ka saistošu un gaidītu informāciju saņēmējs var nemaz nepamanīt. Lai pilnveidotu saziņas iespēju un varētu informēt klientu pēc iespējas pārredzamākā veidā, līdzīgi kā citiem Eiropas un pasaules komersantiem mūsu sūtītajos informācijas un piedāvājumu e-pastos var būt ietverts viedais risinājums, kas dod iespēju mums saņemt atbildi, piemēram, ja mūsu e-pasta piegāde nav bijusi sekmīga, tostarp, ja e-pasta adrese nav eksistējoša vai saņēmēja servera pusē ir bijuši traucējumi; saņemt ziņu, vai nosūtītais e-pasts ir saņemts un to ir bijusi iespēja atvērt un apskatīt; vai ir aktivizēta mūsu e-pastā ietvertā informācijas vai piedāvājuma saite un veiktas kādas ar piedāvājumu saistītas aktivitātes, piemēram, veikts pirkums vai pasūtījums u.tml.; vai saņēmējs informāciju ir atzīmējis kā neinteresantu (mēstule) vai arī nolēmis pavisam atteikties no mūsu piedāvājumu turpmākas saņemšanas. Interaktīva saziņa ļauj mums ātrāk pielāgoties klienta vajadzībām un vēlmēm, nekavējot klienta laiku ar mazāk interesējošu saturu vai – gluži otrādi – vajadzības gadījumā pievēršot papildu vai atkārtotu uzmanību jautājumiem, ja kāds no nozīmīgāka satura sūtītumiem nav ilgākā laika posmā apskatīts un/vai neesam par to saņēmuši atbildi.


Viedo risinājumu izmantojam tikai tajos gadījumos, ja klients ir devis piekrišanu. Klients savu piekrišanu informācijas un piedāvājumu saņemšanai mums var dot jebkādā veidā, piem., Klientu centrā vai attālināti. Tāpat piekrišanu piedāvājumu saņemšanai ir iespēja jebkurā brīdī viegli atsaukt, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukumam. Atsaukuma gadījumā klientam ir iespēja jebkurā brīdī pārdomāt un atkal no jauna pieteikties. Piekrišana piedāvājumu saņemšanai ir pilnīgi brīva klienta izvēle, tās sniegšana vai nesniegšana neietekmē darījumu saistības, taču var samazināt priekšrocības, ko sniedz saziņas viedās iespējas. 

Viedais risinājums attiecas tikai uz TVDOM sūtītajiem e-pastiem. Mums nekādā ziņā nav pieejama informācija par citu sūtītāju e-pastu saturu vai saņēmēja e-pastā citu esošo informāciju. 


Personas datu apstrādei veltām vislielāko rūpību. Plašāka informācija par personas datu jautājumiem pieejama mūsu Privātuma politikā.

 

 

2018.gada 25. maija Noteikumu redakcija

 

 

Bezgalīgas izklaides

TV un Filmas

Vislabākie TV kanāli un pārraides

Uz visām ierīcēm

Skaties kad un kur vēlies uz iPad, iPhone, Android un Smart TV

Bezmaksas apskats

Skaties bez maksas 5 TV kanālus

Reģistrēties
x
Šī lapa lieto sīkdatnes Uzzināt vairāk. Piekrītu

Ielāde